Confidentialitatea datelor

Confidențialitatea datelor

Ultima actualizare: 1 August 2022


Vă mulțumim pentru accesarea platformei online aparținând Holiv Ecoplant S.R.L. reprezentată de site-ul web www.allu.ro.
Suntem foarte încântați de interesul acordat pentru serviciile și produsele oferite de compania noastră. Protecția datelor este o prioritate deosebit de importantă pentru gestionarea soluțiilor Holiv Ecoplant S.R.L. Utilizarea paginilor de internet ale site-urilor Holiv Ecoplant S.R.L. este posibilă fără indicarea datelor personale; cu toate acestea, dacă un subiect de date dorește să utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru, prelucrarea datelor cu caracter personal ar putea deveni necesară. Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, obținem în general consimțământul persoanei vizate.

INTRODUCERE
Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unui subiect de date, trebuie să fie întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu protecția datelor specifice fiecărei țări reglementările aplicabile soluțiilor Holiv Ecoplant S.R.L. Prin intermediul acestei declarații de protecție a datelor, compania noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, le folosim și le procesăm. Mai mult, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, asupra drepturilor pe care le au.
În calitate de operator, Holiv Ecoplant S.R.L. a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, transmisiile de date pe bază de Internet pot, în principiu, să aibă lacune de securitate, astfel încât protecția absolută poate să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare persoană vizată este liberă să transfere date personale către noi prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

DEFINIȚII
Declarația privind protecția datelor a soluțiilor Holiv Ecoplant S.R.L. se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie sa fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori să explicăm mai întâi terminologia utilizată.
În această declarație privind protecția datelor, folosim, între altele, următorii termeni:
a) Date personale - Datele personale înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoană vizată"). O persoana fizică identificabilă este una care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizic, fiziologic, genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice.
b) Persoana vizată - Persoana vizată este orice persoana fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către controlorul responsabil cu prelucrarea.
c) Prelucrarea - Prelucrare este orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează pe date personale sau pe seturi de date cu caracter personal, indiferent daca sunt sau nu prin mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
d) Restricționarea prelucrării - Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul limitării procesării acestora în viitor.
e) Profilarea - Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interese, fiabilitate, comportament, locație sau mișcări.
f) Pseudonimizarea - Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele personale nu mai pot fi atribuite unui anumit subiect de date fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția că aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să se asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.
g) Controlor sau controlor responsabil de prelucrare - Controlorul sau controlorul responsabil de prelucrare este persoana fizică sau juridică, autoritatea publica, agenția sau alt organism care, singură sau împreuna cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau de statul membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot fi prevăzute de legislația Uniunii sau de statul membru.
h) Procesor - Procesorul este o persoana fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.
i) Beneficiarul - Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism, căruia i se dezvăluie datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anchete anume în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să fie în conformitate cu normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile procesării.
j) Terț - Terța parte este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism altul decât persoana vizată, controlor, procesator și persoane care, sub directa autoritate a operatorului sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal.
k) Consimțământ - Consimțământul persoanei vizate este orice indicație specifică, informată și lipsită de ambiguitate a dorințelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară afirmativă, este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc .


PROTEJAREA DATELOR
Apreciem interesul față de compania noastră. Protecția datelor personale pe care ni le încredințați este o prioritate pentru noi și dorim să vă simțiți în siguranță și siguri când vizitați site-ul nostru sau folosiți ofertele noastre online.
Este important pentru noi să fiți pe deplin informați cu privire la datele personale pe care le colectăm atunci când utilizați ofertele și serviciile noastre online și sunteți familiarizați cu modul în care le folosim.
PRINCIPIILE ȘI DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
• Control: Aveți controlul confidențialității dumneavoastră, cu instrumente ușor de utilizat și opțiuni clare.
• Transparența: Suntem transparenți cu privire la colectarea și utilizarea datelor, astfel încât să puteți lua decizii în cunoștința de cauza.
• Securitate: Protejam datele pe care ni le oferiți prin intermediul unor caracteristici puternice de securitate și criptare.
• Protecție juridică puternică: Respectăm legile locale privind confidențialitatea și luptăm pentru protecția juridică a confidențialității dumneavoastră ca drept uman fundamental.
• Fără direcționare bazata pe conținut: Nu utilizam e-mailul, chatul, fișierele sau alt conținut personal pentru a vă livra reclame.
• Beneficii pentru dumneavoastră: Atunci când colectăm date, le utilizăm pentru a vă ajuta și a vă oferi experiențe mai bune.
Aceste principii stau la temelia abordării confidențialității la Holiv Ecoplant S.R.L. și vor continua să ghideze modul în care dezvoltăm produsele și serviciile noastre.
Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legislația română în vigoare, Holiv Ecoplant S.R.L. își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.

DREPTUL DE CONFIRMARE
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator o confirmare a faptului dacă datele cu caracter personal care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate. Dacă un subiect de date dorește să se folosească de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

DREPTUL DE ACCES
La cerere, aveți dreptul de a obține informaţii de la noi despre datele personale referitoare la dumneavoastră și prelucrate de noi, în măsura în care sunt definite în art. 15 GDPR. Puteți trimite solicitarea dumneavoastră fie prin posta, fie prin e-mail la adresele de mai jos.
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator informaţii gratuite cu privire la datele sale personale stocate în orice moment și o copie a acestor informaţii. În plus, directivele și regulamentele europene acordă accesul persoanelor vizate la următoarele informaţii:
• scopul prelucrării;
• categoriile de date cu caracter personal vizate;
• destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale;
• dacă este posibil, perioada prevăzută pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca nu este posibil, criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
• existența dreptului de a solicita rectificări sau ștergeri de date cu caracter personal de la operator sau de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei asemenea prelucrări;
• existența dreptului de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
• în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informaţii disponibile cu privire la sursa acestora;
• existența unui proces automat de luare a deciziilor, inclusiv profilarea, menționată la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR și, cel puțin în acele cazuri, informaţii semnificative cu privire la logica implicată, precum și semnificația și consecințele aferente, având în vedere o astfel de prelucrare pentru persoana vizată.
În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informaţii cu privire la transferarea datelor cu caracter personal către o țara terță sau către o organizație internațională. În acest caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare privind transferul.
Dacă un subiect de date dorește să se prevaleze de acest drept de acces, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

DREPTUL LA RECTIFICARE
Aveți dreptul să ne solicitați să remediem fără întârziere orice date personale inexacte cu privire la dumneavoastră (articolul 16 GDPR). În acest scop, vă rugăm să contactați la adresa de e-mail contact@allu.ro
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor personale inexacte cu privire la acesta. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizata are dreptul de a completa datele personale incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.
Dacă un subiect de date dorește să exercite acest drept la rectificare, poate în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

DREPTUL LA STERGERE (DREPTUL DE A FI UITAT)
În cazul în care motivele juridice definite la art. 17 se aplica GDPR, aveți dreptul la ștergerea imediată ("dreptul de a fi uitat") de date cu caracter personal care vă privesc. Aceste motive juridice includ: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost prelucrate sau vă retrageți consimțământul și nu există alte motive legale de procesare; persoana vizată obiectează prelucrării (și nu exista motive întemeiate pentru prelucrare - nu se aplică obiecțiilor la adresa publicității directe). Pentru a vă afirma dreptul de mai sus, vă rugăm să contactați adresa de contact dată mai jos.
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a ștergerii datelor cu caracter personal care îl privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge fără întârziere date cu caracter personal în cazul în care unul dintre următoarele motive se aplică, atât timp cât prelucrarea nu este necesară:
• Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
• Persoana vizată retrage consimțământul la care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR sau articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR și în cazul în care nu există alt motiv juridic pentru prelucrare.
• Persoana vizată obiectează prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR și nu există motive legale imperative de prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din GDPR.
• Datele personale au fost procesate ilegal.
• Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru respectarea unei obligații legale în legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul.
• Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta serviciilor societății informaționale menționate la articolul 8 alineatul (1) din GDPR.

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII
În cazul în care criteriile definite la art. 18 GDPR sunt îndeplinite, aveți dreptul la restricționarea procesării așa cum este stabilit în articolul de mai sus al GDPR. În conformitate cu acest articol, se poate solicita restricționarea prelucrării, în special dacă prelucrarea este ilegală, iar persoana vizata se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricția utilizării acestora sau dacă persoana vizată a optat pentru prelucrare în conformitate cu art. 21 (1) GDPR atât timp cât nu este clar dacă interesul nostru legitim este superior interesului persoanei vizate. Pentru a vă afirma dreptul de mai sus, vă rugăm să contactați adresa de contact precizată mai sus.
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru obținerea de la operator a restricționării prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele:
• Acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite controlorului să verifice acuratețea datelor cu caracter personal.
• Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb limitarea utilizării acestora.
• Administratorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
• Persoana vizată a formulat obiecții privind prelucrarea, în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, în așteptarea verificării dacă motivele legitime ale operatorului sunt în contradicție cu cele ale persoanei vizate.

DREPTUL LA TRANSFERABILITATEA DATELOR (PORTABILITATE)
Aveți dreptul la portabilitatea datelor așa cum este definită în art. 20 GDPR. Aceasta înseamnă că aveți dreptul să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașină și să aveți dreptul să transmiteți aceste date unui alt operator, cum ar fi un alt serviciu furnizor. Condiția preliminară este ca prelucrarea datelor să se bazeze pe consimțământ sau pe un contract și se realizează prin mijloace automate.
Fiecare persoana vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european, de a primi datele cu caracter personal care i-au fost furnizate unui controlor, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil în mașină. Acesta are dreptul să transmită aceste date altui controlor fără a se împiedica de către operatorul căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât prelucrarea se bazează pe consimțământul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din a GDPR sau a articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau a unui contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR, iar prelucrarea se face prin mijloace automate, atâta timp cat prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.
În plus, în exercitarea dreptului sau la transferabilitatea datelor în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din GDPR, persoana vizata are dreptul să transmită date cu caracter personal direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și atunci când nu face acest lucru afectează negativ drepturile și libertățile celorlalți.

DREPTUL DE A OBIECTA
Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment conform art. 21 GDPR la prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) GDPR, din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Vom renunța la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime temeinice de procesare care vă depășesc interesele, drepturile și libertățile sau dacă prelucrarea nu se referă la stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european, în orice moment, din motive legate de situația sa particulară, la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe litera (e) sau (f) din articolul 6 alineatul (1) din GDPR. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării bazate pe aceste dispoziții.
Nu se mai prelucrează datele cu caracter personal în caz de obiecție, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime convingătoare pentru prelucrarea care are prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
În cazul în care soluțiile Holiv Ecoplant S.R.L. prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru o astfel de comercializare. Aceasta se aplică profilării în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. În cazul în care persoana vizată obiectează soluțiile Holiv Ecoplant S.R.L. la procesarea în scopuri de marketing direct, Holiv Ecoplant S.R.L. nu vor mai prelucra date personale în aceste scopuri.
În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc prin intermediul soluțiilor Holiv Ecoplant S.R.L. în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din GDPR, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public.

LUAREA DECIZIEI INDIVIDUALE AUTOMATIZATE, INCLUSIV PROFILAREA
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice care îi privesc sau o afectează în mod semnificativ, atât timp cât decizia (1) nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) nu este autorizată de legislația Uniunii sau a statului membru la care este supusă controlorul și care prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al subiectului vizat.
Dacă decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe acordul explicit al subiectului datelor, soluțiile Holiv Ecoplant S.R.L. pun în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile și interesele legitime ale subiectului vizat, cel puțin dreptul de a obține o intervenție umana din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLANGERE LA O AUTORITATE DE SUPRAVEGHERE
Daca credeți că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră și efectuate de noi este ilegală sau inadmisibilă, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere responsabilă pentru noi. Puteți contacta aceasta autoritate la ANSPDCP - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

DECLARATIA DE CONFIDENȚIALIATE
Conform prevederilor legislative impuse de Uniunea Europeana prin Regulamentul General pentru Protecția Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, completate cu legislația română în vigoare, Holiv Ecoplant S.R.L. își asumă prevederile legislative și se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile declarate, datele cu caracter personal care sunt furnizate de dumneavoastră prin intermediul formularelor, e-mailurilor sau aplicațiilor noastre web.
Holiv Ecoplant S.R.L., a adoptat, implementat și dezvoltat măsuri administrative, fizice și tehnice pentru protejarea informațiilor stocate pe acest site, dar nu acceptă nici o responsabilitate sau răspundere privind securitatea datelor.
Pentru protejarea informațiilor și datelor cu caracter personal, Holiv Ecoplant S.R.L., utilizează tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site. Chiar dacă oferim aceste tehnologii alături de alte măsuri de protecție a informațiilor confidențiale și asigurăm securitatea corespunzătoare, nu garantăm că informațiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi întârziate, întrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu țin de Holiv Ecoplant S.R.L. .

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământului sau a datelor, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.
Vă notificăm cu privire la faptul că orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Din 25 Mai 2018, aplicarea GDPR vă consolidează drepturile, respectiv dreptul de acces la date (art.15), dreptul la rectificare (art.16), dreptul de a fi uitat (art.17), dreptul la restricționarea prelucrării (art.18), dreptul la portabilitatea datelor (art.20), dreptul la opoziție (art.21), dreptul de a nu face obiectul unei decizii automate (art.22), dreptul la despăgubiri (art.82), dreptul de a depune o plângere (art.77) in caz de încălcare a drepturilor persoanei vizate garantate de GDPR - Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale și de a solicita ștergerea totală sau parțiala a acestora.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Datele dumneavoastră nu pot fi transferate în străinătate decât în măsura în care terții implicați nu sunt din România și acest lucru este necesar în îndeplinirea scopului.
Toate datele procesate în cadrul acestor activități vor fi tratate cu întreaga responsabilitate privitoare la păstrarea normelor de confidențialitate și siguranță a datelor personale.
Oricând veți avea acces la aceste date și veți putea solicita ștergerea înregistrărilor dumneavoastră din toate evidentele studiului.
Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau număr de telefon. Periodic, este posibil să vă solicităm prin site-ul nostru informaţii personale pentru a vă putea trimite materialele solicitate, a vă răspunde la întrebări sau pentru a vă putea oferi un produs/serviciu/etc.


UTILIZAREA INTENȚIONATĂ A PROCESARII DATELOR
Obiectivele noastre sunt fiabilitatea, siguranța, securitatea și calitatea, protecția mediului și profitabilitatea. Ori de cate ori Holiv Ecoplant S.R.L. procesează date cu caracter personal, o astfel de prelucrare se efectuează în scopurile definite în această declarație de confidențialitate privind datele.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin accesarea www.allu.ro înregistram și salvăm adresa IP pentru a afișa conținutul site-ului web pe echipamentul dumneavoastră (de ex. texte, imagini, videoclipuri și fișiere pentru descărcare etc.), procesăm aceste date pentru a identifica și a urmări orice utilizare abuziva în baza temeiului juridic Art. 6 (1) lit. f GDPR. În acest context, interesul nostru legitim în prelucrarea datelor este de a asigura buna funcționare a site-ului nostru web și a afacerii tranzacționate prin intermediul site-ului web.
În măsura în care vă procesăm datele așa cum este descris mai sus în scopul furnizării funcțiilor site-ului nostru, sunteți obligat contractual să ne puneți la dispoziție aceste date.
Cu toate acestea, desigur, informațiile dumneavoastră fac parte dintr-un ansamblu general. Acest ansamblu de informaţii, dimpotrivă, poate fi folosit pentru a înțelege baza noastră generala de utilizatori. În plus, putem împărtăși aceste informaţii despre vizitatorii site-ului nostru în ansamblu, nu individual, cu terțe parți în diverse scopuri, la discreția noastră.
În timp ce suntem fermi în privința confidențialității, exista momente în care chiar și noi s-ar putea să fim forțați să abandonăm aceste idealuri. La fel cum motoarele de căutare majore se confruntă cu constrângere continuă pentru a furniza date împotriva voinței lor, tot așa pot să apară și în cazul site-ului nostru. Activitatea ilegala sau alte acte grave sau acuzații ar putea crea răspundere legala pentru site-ul nostru. În aceste cazuri, ne rezervăm dreptul de a vă împărtăși informațiile, sau pur și simplu, dacă suntem obligați prin lege să facem acest lucru.
Pe de alta parte, pot exista momente când trebuie să împărtășim informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne proteja propriile interese. De exemplu, în cazurile de presupusă sau presupusa încălcare a drepturilor de autor sau a altor încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală, este posibil să fie necesară partajarea informațiilor personale.

COLECTAREA DATELOR ȘI INFORMAȚIILOR GENERALE
Site-ul web al Holiv Ecoplant S.R.L. colectează o serie de date și informaţii generale atunci când un subiect sau un sistem automat solicită site-ul web. Aceste date și informaţii generale sunt stocate în fișierele jurnal de pe server sau/și într-o bază de date utilizată pentru statistici.
Astfel, informațiile colectate pot fi:
1. tipurile de browser și versiunile utilizate,
2. sistemul de operare utilizat de sistemul de acces,
3. site-ul web de la care ajunge un sistem de acces la site-ul nostru (așa-numiți referitori),
4. data și ora accesului la site-ul web,
5. adresa de protocol Internet (adresa IP),
6. furnizorul de servicii Internet al sistemului de acces și
7. orice alte date similare și informaţii care pot fi folosite în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.
Atunci când utilizați aceste date și informaţii generale, Holiv Ecoplant S.R.L. folosește aceste informaţii necesare pentru a:
1. afișa corect conținutul site-ului nostru pe echipamentul dumneavoastră;
2. optimiza conținutul site-ului nostru, precum și publicitatea care rulează în acesta;
3. asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre tehnologice a informației;
4. furnizează autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic sau a unei tentative de fraude sau distrugere.
Prin urmare, Holiv Ecoplant S.R.L. analizează statistic anonim date și informaţii colectate, cu scopul de a spori securitatea și protecția datelor companiei noastre și de a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale pe care le procesăm.

COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL SENSIBILE
Nu colectăm date sensibile despre dumneavoastră. Datele sensibile se referă la date care includ detalii despre rasa sau etnia dumneavoastră, convingerile religioase sau filosofice, viața sexuală, orientarea sexuală, opiniile politice, calitatea de membru al sindicatelor, informaţii despre sănătatea dumneavoastră și datele genetice și biometrice. Nu colectăm nicio informație despre condamnările penale sau infracțiuni.

CONFIDENȚIALITATEA DATELOR COPIILOR/MINORILOR
Protecția vieții private a celor foarte tineri este deosebit de importantă.
În conformitate cu Termenii și condițiile noastre și condițiile de utilizare, copiii cu vârsta sub 18 ani nu au voie sa utilizeze site-ul nostru și să acceseze serviciile noastre. Nu intenționăm să oferim produse sau servicii minorilor.
Holiv Ecoplant S.R.L. nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. Holiv Ecoplant S.R.L. poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult.
Dacă sunteți minor și accesați site-ul www.allu.ro o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.
Prin urmare, site-ul www.allu.ro aparținând Holiv Ecoplant S.R.L., NU COLECTEAZĂ date personale de la persoanele cu vârsta sub 18 ani.

INTERESELE LEGITIME PENTRU PRELUCRARE
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR interesul nostru legitim este să ne desfășurăm afacerea în favoarea bunăstării tuturor angajaților, acționarilor și clienților Holiv Ecoplant S.R.L. .

SCOPUL COLECTĂRII ȘI PROCESĂRII DATELOR PERSONALE
În cazul în care suntem obligați să colectăm date cu caracter personal prin lege sau în condițiile contractului și nu ne furnizați aceste date atunci când vi se solicita, este posibil să nu putem executa contractul (ex: pentru a va livra produse sau servicii). Dacă nu ne furnizați datele solicitate, este posibil să fie necesar să anulați o comandă a unui produs sau serviciu, dar dacă o facem, vă vom anunța în momentul respectiv.
Precizăm faptul că furnizarea de date cu caracter personal este cerută parțial de lege (de ex: reglementări fiscale) sau poate rezulta și din dispoziții contractuale (de exemplu: informaţii privind părțile contractuale). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract conform căruia persoana vizată ne furnizează date cu caracter personal, care trebuie prelucrate ulterior de noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu acesta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că nu a putut fi încheiat contractul cu persoana vizată și serviciile sau produsele comandate nu vor putea fi livrate. Înainte de furnizarea datelor cu caracter personal de către persoana vizata, persoana vizata poate să contacteze un angajat special desemnat cu aceste atribuții pentru a clarifica acesteia dacă furnizarea datelor cu caracter personal este cerută prin lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza datele cu caracter personal și consecințele neautorizării datelor personale date.
Scopul colectării datelor cu caracter personal de către Holiv Ecoplant S.R.L. prin intermediul site-ului www.allu.ro este cel declarat în secțiunea în care vă sunt solicitate datele dumneavoastră și în funcție de opțiunile selectate, iar prin scop se poate identifica una sau mai multe din următoarele situații, în funcție de consimțământul pe care l-ați acordat:
• pentru îmbunătățirea calității produselor și serviciilor Holiv Ecoplant S.R.L. astfel încât să vina în întâmpinarea nevoilor utilizatorilor și pentru a furniza noutăți despre produsele și serviciile oferite;
• pentru a completa solicitarea utilizatorului pentru procesarea unei comenzi de produse/servicii ce poate implica livrarea, facturarea, emiterea certificatului de garanție, procesarea plății online prin intermediu procesatorilor de plăți online cu cardul;
• pentru a completa solicitarea utilizatorului pentru procesarea unui retur de produse ce poate implica livrarea, facturarea, transferul contravalorii plății efectuate, întocmirea facturii de stornare, a dispoziție de încasare-plata;
• pentru transmiterea unui jurnal informativ - newsletter și/sau a eventualelor oferte ocazionale și/sau invitații la evenimente organizate sau la care participa compania;
• pentru deschiderea unui cont de utilizator / membru / client în platforma web;
• încheierea contractului de cumpărare pentru serviciile / produsele pe care le-ați selectat spre cumpărare, inclusiv validarea, procesare, expedierea și facturarea comenzilor plasate, rezolvarea anularilor, retururilor, garanțiilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă plasată sau un contract;
• încheierea contractului de fidelizare pentru includerea în programele destinate clienților: carduri de fidelitate pentru fidelizare, vouchere cadou sau serviciile de comenzi personalizate, etc;
• informarea și notificarea cu privire la o solicitare / comandă plasata, produsele favorite sau incluse în lista de preferințe sau alertare;
• organizarea de activități generale de marketing sau publicitate, precum și activități de fidelizare a utilizatorilor, precum și realizarea de sondaje;
• efectuarea studiilor de piață prin urmărirea și monitorizarea vânzărilor și a comportamentului consumatorului;
• preluarea și soluționarea cererilor, întrebărilor și reclamațiilor adresate;
• realizarea de rapoarte și analize cu privire la activitatea economică a companiei, cu scopul de a ajuta în managementul operațional, precum și cu scopul de analiza gradul de performanță al activității economice a companiei;
• prestarea serviciilor de marketing direct, telemarketing, sms, reclama și publicitate;
• personalizarea experienței și furnizare tipului de conținut dorit din site-ul nostru;
• personalizarea și prezentarea ofertelor de produse/servicii de care sunteți interesat;
• îmbunătățirea site-ului pentru a creste calitatea informației, serviciilor și produselor;
• relația cu clientul pentru deservirea în condiții îmbunătățite și răspunderea promptă și la obiect pentru solicitările dumneavoastră;
• administrarea de concursuri, tombole, promoții, sondaje sau a altor caracteristici a site-ului;
• procesarea rapida a tranzacțiilor, comenzilor și solicitărilor plasate;
• realizarea periodica de evaluări și recenzii pentru serviciile și/sau produsele noastre;
• comunicarea cu dumneavoastră prin sisteme de asistență online (chat), e-mail, sms, telefon, platforme sociale, aplicații mobile;
• arhivarea documentelor care se realizează cu privire la relația dintre dumneavoastră și companie;
• soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor plângeri /petiții la care compania este parte precizăm că, compania folosește uneori datele cu caracter personal pentru o serie de scopuri secundare (ex. audit intern, extern, arhivare, etc.), acestea fiind întotdeauna compatibile cu scopurile principale pentru care datele respective au fost inițial colectate de către companie.
Este posibil să procesam datele dumneavoastră personale din mai multe motive legale, în funcție de scopul specific pentru care folosim datele dumneavoastră. Vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la contact@allu.ro dacă aveți nevoie de detalii cu privire la temeiul juridic specific pe care se bazează pentru a procesa datele dumneavoastră personale în cazul în care mai mult de un scop a fost detaliat în acest document.
În acest caz, pentru a fi mai specifici vă exemplificam o parte din tipurile de date colectate și baza legală respectivă:
1. Pentru a vă înregistra ca pe un nou client
Tip de date: identitate și contact.
Baza legală: îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră.
2. Pentru a procesarea comenzilor, inclusiv:
. Livrarea comenzilor
a. Gestionarea plăților online/offline
b. Să colecteze și să recupereze sumele datorate nouă.
Tip de date: identitate, contact, financiar, tranzacție, marketing și comunicații.
Baza legală: Efectuarea unui contract cu dumneavoastră.
3. Pentru a gestiona relația noastră cu dumneavoastră, ce include:
. Anunțarea despre modificările aduse termenilor și condițiilor utilizării site-ului, politicii de confidențialitate, politicii de utilizare cookies, etc
a. Pentru participarea la un studiu/sondaj
b. Pentru solicitarea unei recenzii
c. Pentru evaluarea experienței plasării comenzii și/sau a personalului.
Tip de date: identitate, profil, contact, marketing și comunicații.
Baza legală:
a. încheierea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră,
b. necesitatea respectării obligația legală,
c. interes legitim de a ne păstra înregistrările și de a analiza modul în care clienții utilizează produsele/serviciile noastre.
4. Pentru a vă permite să participați la un concurs, tombola sau la finalizarea unui sondaj
Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing și comunicații.
Baza legală:
a. încheierea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră,
b. interes legitim de a păstra înregistrările și de a analiza modul în care clienții utilizează produsele/serviciile noastre, pentru a ne permite să le dezvoltăm și să ne dezvoltam produsele și serviciile.
5. Pentru a vă permite înscrierea în programul de fidelizare
Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing și comunicații.
Baza legală:
a. încheierea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră,
b. interes legitim de păstra înregistrările și de a analiza modul în care clienții utilizează produsele/serviciile noastre, pentru a ne permite să le dezvoltăm și să ne dezvoltăm produsele și serviciile.
6. Pentru a vă permite utilizarea și achiziționarea de vouchere
Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing și comunicații.
Baza legală:
a. încheierea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră,
b. interes legitim de păstra înregistrările și de a analiza modul în care clienții utilizează produsele/serviciile noastre, pentru a ne permite să le dezvoltăm și să ne dezvoltăm produsele și serviciile.
7. Pentru a va permite preluarea măsurătorilor personale
Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing și comunicații.
Baza legală:
a. încheierea și îndeplinirea unui contract cu dumneavoastră,
b. interes legitim de păstra înregistrările și de a analiza modul în care clienții utilizează produsele/serviciile noastre, pentru a ne permite să le dezvoltăm și să ne dezvoltăm produsele și serviciile.
8. Pentru a opera și a proteja afacerea noastră și site-ul nostru (inclusiv depanare-dezvoltare, analiza de date, întreținerea sistemului, suport, testare, raportare și găzduire a datelor).
Tip de date: identitate, contact, date tehnice.
Baza legală:
a. interes legitim de afaceri, furnizarea de servicii de administrare și IT, securitatea rețelelor, pentru a preveni frauda și în contextul unei reorganizări de afaceri sau al unui exercițiu de restructurare a grupului.
b. necesitatea conformării unor obligații de natura legislativă.
9. Pentru a vă oferi conținut și publicitate relevantă și pentru a măsura și înțelege eficiența publicității noastre
Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, marketing și comunicații, tehnic.
Baza legală:
a. necesară pentru interesele noastre legitime de a studia modul în care clienții folosesc produsele/serviciile noastre, pentru a le dezvolta, pentru a ne dezvolta afacerea și pentru a ne dezvolta strategia de marketing.
10. Pentru a utiliza analizele de date pentru a îmbunătăți site-urile noastre, produsele/serviciile, marketingul și publicitatea, experiența și relațiile cu clienții
Tip de date: Utilizare, tehnic.
Baza legală:
a. interes legitim de afaceri pentru a defini tipurile de clienți pentru produsele și serviciile noastre, pentru a menține site-ul actualizat și relevant, pentru a dezvolta strategia noastră de afaceri și de marketing.
11. Pentru a vă face sugestii și recomandări cu privire la bunurile sau serviciile care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră
Tip de date: identitate, contact, profil, utilizare, tehnic.
Baza legală:
a. interes legitim de afaceri, pentru a ne dezvolta și dezvolta afacerea.
Holiv Ecoplant S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate și manuale, destinate executării serviciilor către clienți, emiterii facturilor fiscale, colectarea eventualelor creanțe legate de acestea precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfășurată de Holiv Ecoplant S.R.L. .
Datele dumneavoastră sunt necesare executării serviciilor, emiterii facturilor de servicii, colectarea creanțelor legate de acestea, precum și rezolvării solicitărilor dumneavoastră în legătură cu activitatea desfășurată de Holiv Ecoplant S.R.L. .
Conform legislației în vigoare aveți dreptul de oponență și puteți refuza necondiționat procesarea datelor, dar totodată va punem în vedere faptul că refuzul dumneavoastră poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor/produselor sau opțiunilor selectate/comandate.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Holiv Ecoplant S.R.L. și sunt comunicate numai următorilor destinatari:
• angajații responsabili de site-ul web pe care ați efectuat transmiterea datelor dumneavoastră prin completarea de formulare, realizarea contului de client, plasarea comenzii sau a solicitării de retur;
• angajații responsabili de procesarea comenzilor și solicitărilor plasate;
• terților și/sau angajații responsabili de realizarea serviciilor de marketing direct, publicitate sau de relații cu clienții;
• terților responsabili de procesarea cardurilor de credit pentru plata comenzilor cu cardul;
• departamentelor interne de procesare a comenzilor, evaluare a comportamentului clientului, monitorizării site-ului web, pentru realizarea de profiluri, statistici și analize;
• transportatorilor pentru efectuarea corespondentei, a comunicărilor și livrarea comenzilor solicitate;
• terților implicați în îndeplinirea scopului vizat pentru persoanele vizate.
Conform legislației în vigoare, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a vă opune procesării datelor, dreptul de retragere a consimțământul sau a datelor (de a fi uitat), de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.

ALTE SCOPURI PENTRU PROCESAREA DATELOR
De asemenea, procesăm datele personale pe care le furnizați în mod voluntar, de ex. atunci când faceți o anchetă sau o programare online sau când comandați materiale informative sau buletine de știri. Temeiul juridic în acest caz este Art. 6 (1) lit. b) GDPR. Datele prelucrate de noi in acest context includ datele clienților, angajaților și furnizorilor în măsura necesară pentru scopurile specificate în cadrul acestei declarații de confidențialitate a datelor.
În măsura în care vă procesăm datele așa cum au fost descrise mai sus, în scopul acceptării și prelucrării comenzii dumneavoastră de anchetă, numire sau newsletter, sunteți obligat contractual sa ne puneți la dispoziție aceste date. Nu putem procesa solicitarea dumneavoastră fără date.
În cazul în care v-ați dat acordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (vezi articolul 6 (1) litera a GDPR), vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării bazate pe consimțământ pana la momentul retragerii consimțământului.

MODIFICAREA SCOPULUI PROCESARI DATELOR
Vom folosi datele dumneavoastră personale numai în scopurile pentru care le-am colectat, cu excepția cazului în care considerăm în mod rezonabil că trebuie să le folosim într-un alt scop și că acest scop este compatibil cu scopul original.
Dacă trebuie să folosim datele dumneavoastră personale pentru un scop care nu are legătură cu scopul pentru care am colectat datele, vă vom notifica și vom explica temeiul legal al procesării.
Putem prelua datele dumneavoastră personale fără cunoștințele sau consimțământul dumneavoastră doar atunci când acest lucru este strict necesar sau permis de lege.

ACCESUL LA INFORMATIA COLECTATĂ, DEZVALURIEA DATELOR
Prin excepție de la cazurile expuse, Holiv Ecoplant S.R.L. nu va dezvălui nici un fel de informație identificabilă personal despre utilizatorii săi către terțe părți fără a primi mai întâi consimțământul expres al utilizatorilor în această privință.
În același timp însă, Holiv Ecoplant S.R.L. poate dezvălui informaţii cu caracter personal atunci când legea prevede expres acest lucru sau când acest lucru este necesar pentru protejarea drepturilor și intereselor Holiv Ecoplant S.R.L. .
În concluzie, atunci când accesați site-ul companiei Holiv Ecoplant S.R.L. și sunteți rugat să ne dezvăluiți informaţii despre dumneavoastră, veți dezvălui aceste informaţii doar site-ului nostru, cu excepția cazului când serviciul sau informația respectivă este oferită în parteneriat cu un alt site sau serviciu.
De fiecare dată însă când un astfel de serviciu este furnizat în parteneriat cu un alt site, veți fi informat asupra acestui lucru. În ideea de a vă furniza servicii la standarde cât mai înalte, este necesară partajarea informațiilor dumneavoastră personale cu site-ul sau serviciul copartener. Dacă nu doriți ca aceste date ale dumneavoastră sa fie partajate, puteți proceda în consecință prin a nu permite transferul datelor prin neutilizarea acelui serviciu specific.
Dacă alegeți însă să acceptați partajarea datelor, trebuie să înțelegeți că furnizorii serviciului în parteneriat pot avea practici separate de confidențialitate și de colectare a datelor. Holiv Ecoplant S.R.L. nu are nici un fel de control și nu poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică folosirea acestor practici independente de confidențialitate.
Holiv Ecoplant S.R.L. poate dezvălui datele cu caracter personal angajaților proprii în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor și cu regulamentul intern și numai pentru scopul în care au fost comunicate, împuterniciților Holiv Ecoplant S.R.L., partenerilor comerciali ai Holiv Ecoplant S.R.L. (furnizori de servicii de marketing, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a produselor și serviciilor noastre, curieri, furnizori găzduire site, procesatori plăți online), dar numai după asigurarea respectării de către aceștia a confidențialității acestora și legislației în vigoare. Excepție de la regula menționată anterior este în situația în care transferul/accesarea/vizualizarea datelor este solicitată de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

RETRAGEREA CONSIMȚĂMÂNTULUI
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de către legiuitorul european pentru a-și retrage consimțământul în privința prelucrării datelor sale personale în orice moment.
Dacă persoana vizată dorește să-și exercite dreptul de retragere a consimțământului, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al Holiv Ecoplant S.R.L. .

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE TERȚI
În general, va transferăm datele doar în interiorul companiei noastre, Holiv Ecoplant S.R.L. și către partenerii/terții implicați în procesarea/livrarea comenzilor plasate/returnare, pentru a rezolva cererile de ofertă, solicitările pentru anumite servicii solicitate, sau către companiile care se ocupa cu marketingul direct și relația cu clienții (asistenta online, sms, email, telefon) – daca ați optat pentru aceste servicii.
TRANSFERUL DATELOR CĂTRE PROCESATORUL CONFORM ART. 28 (1) GDPR.
Holiv Ecoplant S.R.L. vă respectă informațiile confidențiale pe care le furnizați și vă asigură de faptul că nu va vinde, nu va cesiona, nu va închiria și nu va face barter cu listele de e-mailing sau datele personale ale dumneavoastră.
În afară de precizările de mai sus, vă anunțam că dacă va fi necesar, vom transfera datele dumneavoastră personale autorităților de urmărire penală și, dacă este cazul, părților terțe vătămate, fără consimțământul dumneavoastră explicit, atunci când acest lucru este necesar pentru clarificarea utilizării ilegale a serviciilor noastre sau pentru urmărirea penală. Cu toate acestea, un astfel de transfer va avea loc numai dacă există dovezi concrete de comportament ilegal sau de utilizare necorespunzătoare. Transferul datelor dumneavoastră poate avea loc, de asemenea, în cazul în care acest lucru contribuie la respectarea condițiilor de utilizare sau a altor acorduri. De asemenea, suntem obligați legal să furnizăm informaţii la anumite organisme publice, la cerere. Acestea cuprind autoritățile de urmărire penală, autoritățile care pun în judecată infracțiunile care se sancționează cu amendă și autoritățile financiare.
Transferul acestor date se bazează pe interesul nostru legitim în combaterea utilizării abuzive, urmărirea penală a actelor criminale și asigurarea, afirmarea și executarea revendicărilor, cu excepția cazului în care interesele noastre sunt suprasolicitate de drepturile și interesele dumneavoastră în protecția datelor dumneavoastră personale. 6 (1) lit. f GDPR.

TRANSFERUL DATELOR INTENȚIONAT CĂTRE ȚĂRI TERȚE
În prezent, transferul de date către țări terțe nu este planificat. În caz contrar, vom stabili condițiile legale necesare. În special, veți fi informați cu privire la destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, în conformitate cu cerințele legale.

SECURITATEA DATELOR COLECTATE
Confidențialitatea și protecția informațiilor colectate de la dumneavoastră sunt de o importanță vitală pentru noi. Holiv Ecoplant S.R.L. nu oferă informația colectată unor terți fără consimțimântul dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor noștri, pe care o vom oferi către terțe rețele de publicitate sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre nici un utilizator individual.
Holiv Ecoplant S.R.L. ia masurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele personale pe care le furnizați Holiv Ecoplant S.R.L. de manipularea accidentală sau intenționată, pierderea, distrugerea sau accesul părților neautorizate, împotriva accesului neautorizat, distrugerii sau pierderii accidentale a datelor. Acest lucru se aplica și în cazul oricăror servicii externe achiziționate. Verificăm eficacitatea măsurilor noastre de protecție a datelor și le îmbunătățim în mod continuu în conformitate cu dezvoltarea tehnologică. Orice date personale introduse sunt criptate în timpul transferului folosind un proces securizat de criptare.
Accesul dumneavoastră la anumite servicii și informaţii din cadrul site-ului este protejat de o parolă. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui aceasta parolă. Holiv Ecoplant S.R.L. nu vă va cere niciodată parola conturilor dumneavoastră în mesaje sau telefoane nesolicitate. Vă sfătuim deci să nu dezvăluiți această parolă peroanelor care vă cer acest lucru. Mai mult, daca este posibil, trebuie să vă amintiți să semnați "deconectare" / "log off" / "sign out" din contul dumneavoastră în platforma online oferita de Holiv Ecoplant S.R.L. , la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a acestora.
Informațiile dumneavoastră personale sunt conținute în spatele rețelelor securizate și sunt accesibile doar de un număr limitat de persoane care au drepturi speciale de acces la astfel de sisteme și trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor. În plus, toate informațiile sensibile/financiare furnizate sunt criptate prin tehnologia Secure Socket Layer (SSL).
Implementăm o varietate de măsuri de securitate atunci când un utilizator plasează o comandă care intră, transmite sau accesează informațiile sale pentru a menține siguranță informațiilor dumneavoastră personale.
Aceste sfaturi sunt destinate să înlăture accesul persoanelor neautorizate la informațiile dumneavoastră personale sau la corespondența dumneavoastră atunci când lucrați într-o rețea de computere aflata într-un loc public sau chiar la serviciu, dacă poate accesa și altcineva computerul dumneavoastră.

DURATA PĂSTRĂRII DATELOR
Păstram datele dumneavoastră personale numai atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopurile pe care le-am colectat, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile, de raportare sau de arhivare.
Pentru a determina perioada de păstrare adecvată pentru datele cu caracter personal, considerăm valoarea, natura și sensibilitatea datelor personale, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea neautorizată sau divulgarea datelor dumneavoastră personale, scopurile pentru care procesam datele dumneavoastră personale și putem realiza aceste scopuri prin alte mijloace și cerințe legale aplicabile.
Suntem obligați din punct de vedere legal să păstram informaţii de bază despre clienții noștri (inclusiv date de contact, identitate, date financiare și de tranzacții) timp de 5 ani după ce aceștia încetează să mai fie clienți în scopuri fiscale.
În anumite circumstanțe, ne puteți cere să ștergeți datele: consultați mai jos informaţii suplimentare din prezentul document.
Pentru datele cu caracter personale a căror perioadă de păstrare nu este specificată în mod expres, durata de păstrare a datelor va fi de 5 ani.
După această perioadă, datele cu caracter personal vor fi șterse, iar restul informațiilor conexe vor fi anonimizate și utilizate în scop statistic și analiză interna.
Ne rezervam dreptul de a anonima datele dumneavoastră personale (astfel încât să nu mai poată fi asociate cu dumneavoastră) în scopuri de cercetare sau statistice, caz în care putem utiliza aceste informaţii pe o perioada nelimitata, fără a vă anunța în prealabil.
Operatorul de date Holiv Ecoplant S.R.L. prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului de stocare sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legislatori în legile sau reglementările cărora li se aplica operatorului.

ȘTERGEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Legislatia a definit numeroase perioade și obligatii de păstrare a datelor. La sfârșitul acestor perioade, datele relevante vor fi șterse în mod obișnuit. Datele care nu sunt afectate de perioadele de depozitare și obligațiile de mai sus sunt șterse sau anonime imediat ce scopurile definite în această declarație de confidențialitate privind datele nu mai sunt aplicabile. Cu excepția cazului în care această declarație de confidențialitate a datelor include și alte prevederi care nu respecta dispozițiile privind stocarea datelor, vom stoca toate datele pe care le colectăm atât timp cât acestea sunt necesare pentru scopurile de mai sus pentru care au fost colectate.
În cazul în care scopul depozitării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de depozitare stabilita de legiuitorul european sau de un alt legislator competent, datele cu caracter personal sunt în mod obișnuit blocate sau șterse în conformitate cu cerințele legale.
După expirarea perioadei de păstrare a datelor, datele cu caracter personal vor fi șterse, iar restul informațiilor conexe vor fi anonimizate și utilizate în scop statistic și analiză interna.

UTILIZAREA ALTOR DATE ȘI ȘTERGEREA DATELOR
Orice prelucrare sau utilizare ulterioară a datelor dumneavoastră personale va fi efectuată, în general, numai în măsura permisă în baza unei reglementări legale sau în cazul în care v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor sau utilizarea datelor. În cazul unei prelucrări ulterioare în alte scopuri decât cele pentru care datele au fost colectate inițial, vă vom informa despre aceste alte servicii și vă vom furniza toate celelalte informaţii importante înainte de prelucrarea ulterioară.

SUBPAGINILE ȘI SUBDOMENIILE SITEULUI
Responsabilitatea pentru instrumentele online de pe subpaginile site-ului www.allu.ro sunt în responsabilitatea
Holiv Ecoplant S.R.L.
CIF. RO 36582066
Reg. Com. J30/859/23.09.2016
Adresa: localitatea Eriu Sâncrai, comuna Craidorolț, nr. 392, județul Satu Mare
Telefon: +40 749 840 841,
Email: office@allu.ro

IDENTIFICAREA ȘI URMĂRIREA PENALĂ A UTILIZĂRII ABUZIVE
Vom stoca orice informație pentru identificarea și urmărirea penală a abuzului, în special a adresei dumneavoastră IP, pentru o perioadă maximă de 7 zile. Temeiul juridic în acest caz este Art. 6 (1) lit. f GDPR. Interesul nostru legitim în păstrarea datelor dumneavoastră timp de 7 zile este de a asigura funcționarea site-ului nostru web și a afacerii tranzacționate prin intermediul acestui site și pentru a putea lupta împotriva atacurilor cibernetice și a acțiunilor similare rău intenționate. După caz, este posibil să folosim informaţii anonime pentru a adapta designul site-ului nostru la nevoile utilizatorilor.
PROTECȚIA DATELOR PENTRU CERERI ȘI PROCEDURILE DE APLICARE
Operatorul de date colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale solicitanților în scopul procesării procedurii de depunere a cererilor. Prelucrarea poate fi efectuată și electronic. Acesta este, în special, în cazul în care un solicitant depune la operator un dosar corespunzător al cererii prin e-mail sau prin intermediul unui formular web de pe site. Daca operatorul de date încheie un contract de munca cu un solicitant, datele transmise vor fi stocate în scopul procesării raportului de munca în conformitate cu cerințele legale. Dacă nu este încheiat un contract de muncă cu solicitantul de către operator, documentele de cerere vor fi șterse automat la doua luni de la notificarea deciziei de refuz, cu condiția că nici un alt interes legitim al operatorului să nu se opună ștergerii.
PUBLICITATE
Când ne furnizați date personale, le folosim pentru a vă informa cu privire la produsele și serviciile noastre și, dacă este cazul, pentru a vă include în sondaje despre ele, cu condiția să ne dați consimțământul expres pentru utilizarea datelor dumneavoastră personale în scopuri publicitare. Daca v-ați acordat consimțământul pentru o astfel de utilizare, dar nu mai doriți să primiți publicitate de la Holiv Ecoplant S.R.L., puteți să vă revocați oricând acordul. Datele dumneavoastră sunt apoi șterse sau, cu condiția să fie necesare în scopuri de facturare și contabilitate, blocate în consecință.
UTILIZAREA DE LEGĂTURI EXTERNE
Site-ul www.allu.ro conține legături externe către site-uri terțe operate de furnizori care nu sunt asociați cu Holiv Ecoplant S.R.L. și site-uri care nu intră sub incidența prezentei politici de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Vizitatorii site-ului www.allu.ro pot fi direcționați către alte terțe site-uri pentru a oferi utilizatorului mai multe informaţii, despre produse, servicii, știri, evenimente, autorități guvernamentale, organizații nonprofit, alte companii și/sau rețele sociale.
După ce veți acționa legătură spre site-ul terț, compania noastră nu mai deține nici o influenta asupra colectării, stocării sau prelucrării oricăror date personale transmise prin accesarea respectivei pagini de internet (cum ar fi adresa IP sau adresa URL a paginii care conține linkul), pentru ca comportamentul terței parți este dincolo de capacitatea noastră de controlul.
Prin urmare, Holiv Ecoplant S.R.L. nu este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către terți care sunt legați într-un fel sau altul de site-ul nostru web. În aceste circumstanțe Holiv Ecoplant S.R.L. nu vă poate acorda nici o garanție privind modul în care terții respectivi stochează informațiile sau de modul în care aceștia le utilizează.
Vă recomandăm să vă informați cu privire la termenii de utiliza, politica de confidențialitate și politica de prelucrare a datelor cu caracter personal a fiecărui terț al cărui site îl veți accesa printr-o legătură din site-ul nostru, pentru a putea determina modul în care sunt utilizate și procesate informațiile personale.
MODIFICAREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR
Ca și în oricare dintre paginile noastre administrative și legale, conținutul acestei pagini poate și se va schimba în timp. Prin urmare, această pagina ar putea fi citita diferit de la următoarea dumneavoastră vizită.
Aceste schimbări sunt necesare și sunt realizate de Holiv Ecoplant S.R.L., pentru a vă proteja pe dumneavoastră și site-ul nostru www.allu.ro.

NUMELE ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI
Controlorul în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), alte legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și alte dispoziții referitoare la protecția datelor sunt:
Holiv Ecoplant srl
CIF. RO 36582066
Reg. Com. J30/859/23.09.2016
Adresa: localitatea Eriu Sâncrai, comuna Craidorolț, nr. 392, județul Satu Mare
Telefon: +40 749 840 841,
Email: office@allu.ro
DATE DE CONTACT AUTORITĂȚI DE SUPRAVEGHERE
Asociația Națională pentru Protecția Consumatorului
Infoline +40.21.9551
Adresa: Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, București
Reclamații: http://reclamatii.anpc.ro/
Info contact: http://www.anpc.gov.ro/articol/575/date-contact
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București
Tel .: +40.318.059.211
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Web: http://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro
Ultima actualizare: 08.06.2022
IMPUNEREA ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE
Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Holiv Ecoplant S.R.L. și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați utilizând datele de mai sus.
CONSIMȚĂMÂNT EXPRES ȘI NEECHIVOC
Prin acceptarea prezentului formular de consimțământ confirmați faptul că ați fost informat cu privire la datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, care urmează să fie colectate, stocate, prelucrate, utilizate, sunteți de acord ca aceste date cu caracter personal să fie prelucrate și utilizate în limitele astfel specificate, pe durata de desfășurare a activității Holiv Ecoplant S.R.L. .
CONSIMȚĂMÂNT PRELUCRARE DATE PERSONALE
Prin utilizarea site-ului, plasarea comenzilor sau transmiterea informațiilor prin intermediul formularelor de pe site, sunteți de acord să acceptați și să vă asumați următoarele afirmații:
(1) Am citit și am înțeles în totalitate prevederile prezentului document si
(a) consimt la prelucrarea și utilizarea Datelor mele cu Caracter Personal în scopurile precizate în prezentul document,
(b) prin acceptarea utilizării site-ului îmi exprim acordul privind prelucrarea datelor personale, astfel Holiv Ecoplant S.R.L. poate utiliza informațiile pentru a comunica cu mine în legătură cu solicitările transmise, prelucrarea comenzilor, formularelor, etc, și
(c) permit Holiv Ecoplant S.R.L. să mă contacteze pentru
(i) transmiterea răspunsului, oferirea de soluții tehnico-financiare care pot implica și servicii și/sau produse proprii sau ale colaboratorilor,
(ii) procesarea și livrarea comenzilor plasate,
(iii) oferirea informațiilor solicitate prin consimțământul acordat.
Vă punem în vedere că oricând doriți aveți dreptul, necondiționat, să solicitați retragerea consimțământului dumneavoastră. Contactându-ne prin email la adresa office@allu.ro .